Stay With Me Lyrics

Stay With Me Lyrics

na ye du nu nul ga mu myon

to o ru nun gu nun dong ja
jak ku gas su mi shi ryo so
it cho ji gil ba res so
kum i ra myon
i jek ke o nas sum myon je bal
jong mal ni ga
na ye un myong-in gol ka
no on Falling You
un myong cho rom no rul Falling

ton na rul bu run ne Calling
he yo nal su op so jebal Hold Me
ne hi nyo nik ku ni non ji

ki da rin ni ga man nun ji

gas su mim mon jowe ne ryo han nun ji
(Stay With Me)
nem ma um sok gip pun go se

ni ga sa nun ji
(Stay With Me)
ne ya ne sum gyo wat ton jin shil
na ye du nu nul ga mu myon
to o ru nun gu nun dong ja

jak ku gas su mi shi ryo so
it cho ji gil ba re so
kum i ra myon
i jek ke o nas sum myon je bal
jong mal ni gana ye un myong-in gol ka
no on Falling You
woo~
(no on Falling You)
woo~

gas su mun twi go wis so
yo jo ni nol bo go wis so

jak ku man su mim mak kyo so
a ji gun mol li yes so
no rul jik kyo bo go ship po
ne gat to we i ro nun jih
chom no rul bol sul te but to da ru ge
hun myongi shi ga nunto do di ge
gatchi ne gas su mun nol hyang-ek go
ne shim jang-un da shi to twi yok go
ko jo bo ri donhi mi yan bul bit
no ro wi ne da shi too ru nun nun bit
mat chi ho re jon but to nol
sa rang-an gok gat ta
mu ong ge ikkul li duk kul lyo ong
gok gat ta
na ye du nu nul ga mu myon
to o ru nun gu nun dong ja
jak ku gas su mi shi ryo so
it cho ji gil ba re so
(kum i ra myon)
i jek ke o nas sum myon (kkumi anigil)
je bal (hoksi nega)

jong mal ni ga
na ye un myong-in gol ka
(unmyeongiramyeon)
no on Falling You

Related Posts